Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej 


Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
współpracę interdyscyplinarną z innymi Towarzystwami; organizowanie zebrań i konferencji naukowych.;prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej; współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi oraz instytucjami w kraju i za granicą .

ROZDZIAŁ I. NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CELE
§1
Stowarzyszenie, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem, nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej”.
§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Warszawa.
§3
Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§4 Towarzystwo może powoływać sekcje.
§5 Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem: „Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej”.
§6 Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.


§7 Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych i zagranicznych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.
§8 Celem Towarzystwa jest:
1. Zrzeszenie osób zainteresowanych problematyką filozoficzną
2. Rozwijanie i propagowanie filozofii poprzez inspirowanie, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
3. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami filozoficznymi, a w szczególności promowanie i ułatwianie kontaktów z tymi ośrodkami.
4. Prowadzenie działalności naukowej.
§9 Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. Współpracę interdyscyplinarną z innymi Towarzystwami.
2. Organizowanie zebrań i konferencji naukowych.
3. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
4. Współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi oraz instytucjami w kraju i za granicą
5. Gromadzenie i udostępnianie księgozbioru z zakresu filozofii.
6. Rozwijanie i popularyzację metod badawczych opartych na nowoczesnych środkach przetwarzania informacji.
ROZDZIAŁ II CZŁONKOSTWO, PRAW A I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 10 Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych, korespondentów
i wspierających.
§11 Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, który deklaruje chęć czynnej działalności w Towarzystwie. Dla uzyskania członkostwa zwyczajnego konieczne jest złożenie pisemnej deklaracji. O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd. W przypadku odrzucenia deklaracji przez Zarząd kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
§ 12 
Członek zwyczajny ma prawo do czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa, udziału w zebraniach i konferencjach naukowych, działania w sekcjach Towarzystwa oraz do ubiegania się o poparcie w staraniach o uzyskanie stypendium itp.
§ 13
Członek zwyczajny zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa oraz regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 14
1. Członkostwo ustaje na skutek:
– dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
– w przypadku śmierci,
– w przypadku skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu
niewypełniania obowiązków określonych w § 13,
– przez formalne wykluczenie uchwałą Walnego Zebrania Członków
na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej, za działalność na szkodę Towarzystwa lub postępowania przynoszącego ujmę Towarzystwu.
2. W przypadku pozbawienia członkostwa przez Zarząd, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
§ 15
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla filozofii lub dla Towarzystwa. Członek honorowy nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego. Członkostwo honorowe nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków.
§ 16
Członkiem korespondentem może zostać osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego, wykazująca się osiągnięciami w dziedzinie filozofii lub w dziedzinach pokrewnych oraz współpracująca z Towarzystwem. Członek korespondent nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego. Członków korespondentów wybiera Walne Zebranie Członków. Godności członka korespondenta pozbawia Walne Zebranie Członków.
§ 17
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wnosi roczną składkę w wysokości przekraczającej zwykłą składkę członkowską lub inne świadczenia. Członkowie wspierający nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd.
ROZDZIAŁ III. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§ 18
1. Roczną składkę członkowską dla członków zwyczajnych ustala Walne Zebranie Członków. Wysokość dotacji członków wspierających ustala się przy przyjęciu.
2. Członkowie honorowi i członkowie korespondenci są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.
§ 19
1. Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
– składki członkowskie
– wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa
– dotacje, darowizny i zapisy
– wpływy z działalności wydawniczej Towarzystwa
– wpłaty dokonywane przez członków wspierających
ROZDZIAŁ IV. WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 20
1. Władzami Towarzystwa są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania Członków.
§ 21
1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na co najmniej cztery tygodnie przed obradami.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz na dwa lata.

§ 22
Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1) Uchwalanie głównych kierunków działania merytorycznego i finansowego Towarzystwa.
2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4) Wybór członków Zarządu i zatwierdzanie dokooptowanych członków Zarządu.
5) Wybór Prezesa Towarzystwa.
6) Wybór Komisji Rewizyjnej.
7) Wybór członków honorowych i członków korespondentów Towarzystwa.
8) Rozpatrywanie odwołań kandydatów na członków oraz odwołań członków skreślonych.
9) Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
10) Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
11) Powoływanie i rozwiązywanie sekcji oraz zatwierdzanie ich regulaminów.

Brama Lwic w Mykenach

§23
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Prawo do głosowania posiadają jedynie zwyczajni członkowie Towarzystwa.
2. Głosowania w sprawie wyborów osób na stanowiska są tajne, a w innych sprawach jawne, ale muszą być tajne na wniosek chociażby jednego członka Walnego Zebrania Członków.
3. Przy podejmowaniu uchwał decyduje zwykła większość oddanych głosów. Przy równej liczbie głosów wniosek nie zostaje przyjęty.
§ 24
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej i Komisji Rewizyjnej lub wówczas, gdy co najmniej 20% członków zażąda tego pisemnie, podając powody i cele.
§ 25
l. Zarząd Towarzystwa jest wybierany przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Towarzystwa zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. 
Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza Zarządu, Skarbnika i od dwóch do sześciu członków Zarządu.
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybiera ze swojego składu Wiceprezesa, Sekretarza Zarządu i Skarbnika.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje w razie zaistnienia potrzeby Prezes lub z upoważnienia Prezesa Sekretarz Zarządu. Posiedzenie. Zarządu musi zostać zwołane, jeżeli domaga się tego co najmniej czterech członków Zarządu.
5. Sekretarz Zarządu zobowiązany jest do zajmowania się sprawami bieżącymi. Sporządza protokoły z posiedzeń i odpowiada za prowadzenie listy członków.
6. Skarbnik czuwa nad finansami Towarzystwa. Zobowiązany jest do składania sprawozdania przed Komisją Rewizyjną i Walnym Zebraniem Członków.
7. Członkowie Zarządu mogą korzystać ze zwrotu udokumentowanych wydatków powstałych w związku z ich działalnością na rzecz Towarzystwa.
8. Członkowie Zarządu pełnią swój urząd do czasu wyboru ich następców.
§ 26
Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Zarządu. Prawo głosowania nie podlega przeniesieniu na inne osoby. Przy równej liczbie głosów wniosek zostaje odrzucony.
§ 27
Jeżeli jeden lub dwóch członków Zarządu ustąpi przed upływem czteroletniej kadencji, ich urzędy mogą zostać obsadzone na mocy postanowienia Zarządu. Ostateczna decyzja jest zastrzeżona dla Walnego Zebrania Członków. Kadencja dobranych członków Zarządu upływa z dniem ustąpienia całego Zarządu. Członków. Kadencja dobranych członków Zarządu upływa z dniem ustąpienia całego Zarządu.
§28
Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycmej, preliminarza i budżetu.
4. Zatwierdzanie bilansu.
5. Nadawanie i pozbawianie godności członka zwyczajnego wspierającego.
6. Prowadzenie ewidencji członków.
7. Zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Członków.
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
§ 29
1. Bezpośrednio po wyborach Zarządu Walne Zebranie Członków wybiera trzech członków Komisji Rewizyjnej na okres trwania kadencji Zarządu. Nie mogą oni należeć do Zarządu. Spośród siebie wybierają przewodniczącego i zastępcę.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są zobowiązani skontrolować działalność Towarzystwa i złożyć odnośny raport przed zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków. W każdej chwili mają oni prawo wglądu do dokumentacji Towarzystwa i występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
3. Komisja Rewizyjna wydaje opinię w sprawach wykluczenia członkaTowarzystwa.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Komisji.
5. W razie zdekompletowania składu Komisji Rewizyjnej może ona uzupełnić swój skład o jednego członka spośród członków zwyczajnych Towarzystwa.
§ 30
1. Towarzystwo reprezentują na zewnątrz następujący członkowie
Zarządu: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz Zarządu i Skarbnik.
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowychi nie majątkowch upoważnieni są dwuosobowo następujący członkowie Zarządu: Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik lub Sekretarz Zarządu.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Zarząd może ustanawiać pełnomocników, działających samodzielnie w granicach umocowania.
ROZDZIAŁ V. SEKCJE TOWARZYSTWA
§31
1. Dla rozwijania kierunkowych zainteresowań członków Towarzystwa mogą być tworzone sekcje Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Członków może powołać Sekcję na wniosek co najmniej pięciu członków zwyczajnych Towarzystwa.
3. Sekcje działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Walne
Zebranie Członków.
ROZDZIAŁ VI. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§ 32
O zmianach statutu Towarzystwa decyduje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich oddanych głosów przy obecności co- najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zachowaniem postanowień paragrafu 23, ustęp 1.
§ 33
Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zachowaniem postanowień paragrafu 23, ustęp 1.
§ 34
Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.