Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej PTFiS

Polish Society of Systematic Philosophy

Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej (PTFiS) w swej obecnej postaci powstało w 2009 roku w Warszawie, w wyniku przekształcenia z działającego od 1996 roku Towarzystwa im. Ludwiga Wittgensteina.

Celem działalności Towarzystwa jest:

  • zrzeszenie osób zainteresowanych problematyką filozoficzną, zwłaszcza filozofią systematyczną,
  • rozwijanie i propagowanie filozofii poprzez inspirowanie, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • współpraca z zagranicznymi ośrodkami filozoficznymi, a w szczególności promowanie i ułatwianie kontaktów z tymi ośrodkami,
  • prowadzenie działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej, popularyzatorskiej i wydawniczej.

Tak określone cele Towarzystwo realizuje w szczególności poprzez:

  • rekrutowanie aktywnych działaczy,
  • ścisłą współpracę ze środowiskiem naukowym w Polsce i za granicą (organizacja i udział w konferencjach),
  • działalność wydawniczą,
  • popularyzację osiągnięć badawczych swoich członków (wykłady, seminaria)
  • działalność edukacyjna
  • podejmowanie działań na rzecz pozyskania sponsorów,

Informacja ogólna

Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej liczy ponad 30 osób, jest finansowane ze składek członkowskich i darowizn, nie prowadzi działalności gospodarczej i działa na zasadzie wolontariatu swoich członków. Siedziba Towarzystwa mieści się w Warszawie.

Posiada numer KRS 0000224095, Sąd Rejonowy dla mst Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS.
Posiada numer REGON: 012386384.