Zarząd

Statut:


Brama Lwic w Mykenach

§ 25
l. Zarząd Towarzystwa jest wybierany przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Towarzystwa zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. 
Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza Zarządu, Skarbnika i od dwóch do sześciu członków Zarządu.