Sekretarz Zarządu

dr Agnieszka Świtkiewicz-Blandzi – doktor filozofii, bizantynistka. Prowadzi badania nad filozofią i teologią Grzegorza Palamasa w szerokiej perspektywie neoplatońskiej i patrystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli Pseudo-Dionizego Areopagity i Maksyma Wyznawcy. 

Autorka książki:
Pseudo-Dionizy a Grzegorz Palamas. Bizantyjska synteza wschodniej patrystyki, Sub Lupa Warszawa, 2018.
Najważniejsze artykuły: 

  • Notes about Denys Areopagite’s. The Ecclesiasiastical Hierarchy and Its Influence on St. Maximus the Confessor’s Mystagogy, “Archiv Für Mittelalterliche Philosophie Und Kulture”, 2000
  • Metafizyczna struktura świata Pseudo-Dionizego w Triadach Grzegorza Palamasa, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” vol 6. 2016
  • Dzieje filozoficznego i teologicznego sporu wokół doktryny św. Grzegorza Palamasa na tle relacji państwo-kościół w XIV-wiecznym Bizancjum, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 2000,
  • Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, wyd. PWN 2000 – Współredaktorka części dot. patrologii oraz autorka posłowia.
  • Autorka hasła Grzegorz Palamas, w „Religia. Encyklopedia” t. 4, PWN.

Od 1997 roku członek Société Internationale Pour L’étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.), sekcja bizantyjska.