Skarbnik

dr Wojciech Wrotkowski, doktor filozofii, filolog klasyczny, adiunkt w Zespole Badań nad Filozofia Antyczną i Historia Ontologii w IFiS PAN

Członek redakcji Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej>>
oraz 

Przeglądu Filozoficzno-Literackiego>> 

Wraz z prof. Sewerynem Blandzim współorganizuje cykliczne Spotkania Filozoficzne o zasięgu krajowym i międzynarodowym,które odbywają się pod egidą Towarzystwa w Bukowinie Tatrzańskiej od 2009 roku.Obszar zainteresowań: praca badawcza nad nauką Anaksagorasa z Klazomenaj w ujęciu Arystotelesa ze Stagiry.

Autor książki
Jeden wieloimienny. Bóg Heraklita z Efezu, Wyd. Rolewski 2009.

Autor wielu artykułów w czasopismach naukowych, między innymi:

  • … τῇ μὲν ἡλικίᾳ πρότερος … τοῖς δ’ ἔργοις ὕστερος…: relacja między Anaksagorasem i Empedoklesem według Arystotelesa, kilku zapomnianych komentatorów antycznych i niektórych słynnych uczonych współczesnych, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, nr 63, 2018.